تبلیغات تبلیغات

پسوندهای مجاز فایل ها

پسوندهای تصویری jpeg,jpg,gif,png,bmp,ico,tif,tiff,svg
پسوندهای گرافیکی psd,eps,asl,abr,ttf,csh,grd,pat,woff,eot,fon
پسوندهای فشرده zip,rar,7z,sql,tar,gz,7zip,iso,ape,bin,cab
پسوندهای صوتی mp3,ogg,wma,midi,amr,wav,tta
پسوندهای ویدیوی mp4,avi,mkv,wmv,3gp,vob,srt,ts,ifo,mov,mpeg,mpg,bik,dat,flv,swf,bik
پسوندهای ویندوز bat,bgl,cmd,cpl,cur,db,frm,gls,hlp,hta,icl,inf,ini,ocx,reg,scr,bin
پسوندهای وب js,css,xml
پسوندهای متنی ppt,pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,acs,bas,cls,mdb,prj
پسوندهای موبایل sis,jar,jad,apk,ipa