اخبار روز

بررسی نکات جالب درباره تقسیم ارث و میراث بین دختر و پسر!/ جزییات این طرح

هنوز قانون جدیدی برای تقسیم برابر ارث بین دختر و پسر شکل نگرفته است.

به گزارش پی ام آپ، سهم ارث مادر در صورت وجود فرزند یا خواهر و برادر، تعیین می‌شود و برابر یک ششم وراثت مادر است. در صورتی که متوفی فقط فرزند داشته باشد و خواهر و برادری نباشد، سهم ارث مادر یک سوم خواهد بود. علاوه بر این، سهم ارث پدر در صورت وجود فرزند به اندازه یک ششم تقسیم می‌شود. لازم به ذکر است که فرزند خوانده (ازدواج قبلی زن یا شوهر) از وراثت شرکت نمی‌کند و پدر و مادر نیز در بین وراثت فرزند خوانده شمرده نمی‌شوند.

قانون مربوط به تقسیم ارث بین فرزندان، قانون مدنی است که براساس آن، فرمول تقسیم ارث برای فرزندان به این صورت است که اگر متوفی، هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد، پسران به اندازه دو برابر دختران ارث می‌برند. بنابراین، تاکنون، قانون جدیدی برای تقسیم ارث بین فرزندان که سهم دختران و پسران را یکسان می‌کند، تصویب نشده است.

در قانون مدنی، شرایط و ضوابط ارث‌بردن مشخص شده است. اما باید توجه داشت که تدوین قوانین ارث در قانون مدنی تا حد زیادی تحت تأثیر شرع مقدس اسلام قرار دارد. به این معنا که قانون مدنی در تدوین قواعد و ضوابط ارث، براساس آیات قرآن کریم عمل کرده و طبقه‌بندی و درجات ارث و نیز سهم الارث هر وراثه را بر اساس قرآن کریم پیش‌بینی نموده است.

وراث طبقه اول متوفی عبارتند از فرزندان او که حتی در صورت زنده بودن پدر و مادر از ترکه بهره مند می شوند. فرزندان متوفی ممکن است همه دختر یا همه پسر باشند. از آنجایی که می توان هم دختر و هم پسر بود، وراثت پسر دو برابر دختر است. اما گاهی این سوال پیش می آید که قانون جدید تقسیم ارث بین اولاد چیست و در متن قانون تقسیم ارث بین اولاد چه فرمولی برای تقسیم ارث پیش بینی شده است؟

برای پاسخ به این سوالات در ادامه این مقاله به بررسی این سوالات می پردازیم که قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان چیست، متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان شامل چه موضوعاتی است و سپس فرمول تقسیم ارث بین فرزندان طبق قانون تقسیم ارث اصلاح می شود.

اشخاصی که بر اساس قانون مدنی از متوفی ارث می برند شامل دو گروه می باشند: خویشاوندان (بستگانی که نسبت خونی یا خویشاوندی با متوفی دارند، مانند پدر و مادر و فرزندان متوفی) و خویشاوندان سببی (اقوابی که با نکاح نسبت خویشاوندی دارند). رابطه با متوفی، به عنوان زن و شوهر متوفی). البته زن یا شوهر متوفی در هر دو صورت از متوفی ارث می برند و جزئیات این موضوع در مقاله جداگانه ای با عنوان ارث زن و شوهر توضیح داده شده است.

طبق مواد قانون مدنی، اشخاصی که می‌توانند از متوفی ارث ببرند، در سه طبقه جداگانه تعریف می‌شوند و در صورت وجود اقارب در نزدیک‌ترین طبقه، اشخاصی که در طبقات زیر هستند نمی‌توانند ارث ببرند. یکی از مهم ترین وراثی که در طبقه اول یافت می شود پدر و مادر یا پدر و مادر به همراه فرزندان متوفی هستند که در صورت زنده بودن از متوفی ارث می برند همچنین درجات ارث را نیز در نظر بگیرید.

اما گاهی این سوال پیش می آید که قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان چیست و آیا قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان تصویب شده است که فرمول تقسیم ارث بین فرزندان را تغییر داده است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان تاکنون تصویب نشده است و قانون جاری در مورد نحوه تقسیم ارث بین فرزندان همانند قانون مدنی است.

از جمله مهم ترین شرایط برای ارث بردن نوه از پدربزرگ و مادربزرگ، این است که فرزند مستقیم پدربزرگ و مادربزرگ هنگام فوت او زنده نباشد. میزان ارث نوه از ارث اجداد نیز بر اساس سهم الارث پدر یا مادر تعیین می شود. بنابراین سهم نوه مذکر از ارث اجداد دو برابر نوه دختری خواهد بود.

نکته مهم در تقسیم ترکه بین اولاد این است که اولاد میت باید از اولاد مشروع میت باشند; زیرا طبق قانون، نامشروع بودن فرزند موجب محرومیت او از ارث می شود که در مقاله ارث فرزند نامشروع به آن پرداخته شده است. ضمناً فرزندان خوانده متوفی ارث نمی برند.

در قانون تقسیم ارث بین اولاد، با توجه به اینکه فرزندان متوفی پسر، دختر یا هر دو باشند، قسمت ارث اولاد متفاوت خواهد بود. ضمناً تقسیم ارث بین فرزندان بر حسب تعداد فرزندان متفاوت خواهد بود و برای جلوگیری از اختلاف در تقسیم ارث می توان بر اساس قانون تقسیم ارث به شدت کنترل کرد. ارث در بین فرزندان

متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان.

در قسمت قبل در مورد قانون جدید تقسیم ارث بین اولاد صحبت کرد و همانطور که گفته شد قانون جدید تقسیم ارث بین پسر و دختر و ارث خواهر و برادر ناتنی تصویب نشده است و قانون در مورد تقسیم ارث بین فرزندان، قانون مدنی است. اما در این قسمت قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان چیست و تقسیم ارث بین فرزندان بر اساس چه متن و ماده قانونی و فرمول آن چیست؟

متن قانون تقسیم ترکه بین اولاد به موجب ماده ۹۰۷ قانون مدنی به شرح زیر است: «اگر متوفی فاقد پدر و مادر و دارای یک یا چند فرزند باشد، ترکه به شرح زیر تقسیم می‌شود: بچه فقط یک نفر است، پسر باشد، اگر دختر باشد تمام ارث به او می رسد. اگر فرزندان زیاد باشند، ولی همه پسران یا دختران باشند، ارث بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود. اگر تعداد فرزندان زیاد باشد و تعدادی پسر و تعدادی دختر باشند، پسر دو برابر دختر می گیرد. بنابراین بدون احتساب قسمت ارث پدر فرزند متوفی و ​​همچنین قسمت ارث مادر، ارث فرزندان متوفی به شرح زیر تقسیم می شود:

اگر متوفی دختر داشته باشد تمام ترکه به او تعلق می گیرد.

اگر متوفی چند دختر داشته باشد، سهم ترکه بین همه آنها به طور مساوی تقسیم می شود و جزئیات بیشتر در این مورد در مقاله وضعیت های مختلف سهم ترکه دختران آمده است.

اگر متوفی فرزند داشته باشد کل ارث به او تعلق می گیرد.

اگر متوفی چند فرزند داشته باشد، قسمت ارث بین همه آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر فرزندان متوفی هر دو پسر و دختر باشند، سهم پسران از ترکه دو برابر سهم دختران از ترکه است.

فرمول تقسیم ارث بین فرزندان طبق قانون ارث.

در قسمت قبل قانون تقسیم ارث بین اولاد را توضیح دادیم و متن قانون تقسیم ارث را ذکر کردیم که از بروز اختلاف در تقسیم ارث جلوگیری می کند. اما ممکن است این سوال پیش بیاید که فرمول تقسیم ارث بین اولاد بر اساس قانون تقسیم ارث چیست، یعنی نحوه تقسیم ارث بین فرزندان طبق قانون و ارائه چگونه است. قسمت ارث هر یک از فرزندان.

همانطور که گفته شد در صورتی که متوفی فقط یک فرزند داشته باشد پس از پرداخت حصه الارث همسر متوفی و ​​نیز حصه الارث پدر و مادر، باقیمانده ترکه به پسر تعلق می گیرد. اما در صورتی که متوفی چند فرزند داشته باشد، پس از پرداخت قسمت ارث زن و شوهر و قسمت ارث مادر و پدر، باید طبق فرمول تقسیم ارث عمل کرد.

فرمول تقسیم ارث بین فرزندان بر اساس قانون تقسیم ارث به این صورت است که ابتدا تمام ترکه متوفی بر تعداد سهامی که به فرزندان متوفی تعلق دارد، تقسیم می‌شود تا سهم هر یک از فرزندان مشخص گردد. قانون تقسیم سهم ارث برای فرزندان نیز به این صورت است که برای هر فرزند دختر، یک سهم و برای هر فرزند پسر، دو سهم در نظر گرفته می‌شود. سپس، مجموع مبلغ تمام ترکه متوفی بر تعداد سهام تقسیم می‌شود.

به عنوان مثال، در صورتی که تعداد فرزندان متوفی سه فرزند پسر و چهار فرزند دختر باشد، کل تعداد سهام برابر با 10 سهم خواهد بود. اگر کل ترکه و دارایی متوفی یک میلیارد تومان باشد، این مبلغ توسط تعداد سهام، یعنی 10 واحد، تقسیم می‌شود. سپس به هر فرزند پسر 2 سهم، معادل 200 میلیون تومان، پرداخت می‌شود و به هر فرزند دختر یک سهم، معادل 100 میلیون تومان، تعلق می‌گیرد.

منبع: ویستا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا